Fukuyama Masaharu and Yoshitaka Yuriko in Midsummer’s Equation (2013) Movie Image

Fukuyama Masaharu and Yoshitaka Yuriko in Midsummer's Equation (2013) Movie Image

Fukuyama Masaharu and Yoshitaka Yuriko in Midsummer’s Equation (2013) Movie Image