Yifei Liu and Shao-qun Yu in A Chinese Ghost Story (2011) Movie Image

Yifei Liu and Shao-qun Yu in A Chinese Ghost Story (2011) Movie Image

Yifei Liu and Shao-qun Yu in A Chinese Ghost Story (2011) Movie Image