Back to Article »

Starring: Tony Leung Chiu Wai, Takeshi Kaneshiro, Wei Zhao, Chen Chang, Shido Nakamura, Fengyi Zhang, Chiling Lin, Jun Hu, Yong You, Dawei Tong
Directed by: John Woo
Year of Release: 2008