Zhang Ziyi and Chow Yun Fat in Crouching Tiger, Hidden Dragon

Zhang Ziyi and Chow Yun Fat in Crouching Tiger, Hidden Dragon

Zhang Ziyi and Chow Yun Fat in Crouching Tiger, Hidden Dragon