Takeshi Kaneshiro and Yu Wang in Dragon (aka Wu Xia, 2011) Movie Image

Takeshi Kaneshiro and Yu Wang in Dragon (aka Wu Xia, 2011) Movie Image

Takeshi Kaneshiro and Yu Wang in Dragon (aka Wu Xia, 2011) Movie Image