Back to Article »

Takeshi Kaneshiro and Yu Wang in Dragon (aka Wu Xia, 2011) Movie Image